.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย l เพิ่ม
 
1
อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) : 11 โรงเรียน
2
เขียนเรียงความและคัดลายมือ : 11 โรงเรียน
3
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ : 13 โรงเรียน
4
พาทีสร้างสรรค์ : 6 โรงเรียน
5
แต่งบทร้อยกรอง(กลอนสุภาพ 8 บท) : 9 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 5 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา