หน้าหลัก l กลับไปหน้าโครงงานคุณธรรม
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
เวียงสระ
ชื่อ-สกุล
เด็กชายนวพล หงษ์ทอง
เด็กชายเตชวัน ปัญญาวุฒิธรรม
เด็กหญิงเกวลิน แช่ม
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสมทรง
เด็กหญิงสิรินกรณ์ ศรีโชติ
ครูประสานงาน
นางมยุรี พุฒิกุลบวร,นางศรีวิภา ขวัญช่วย
โทรศัพท์
สมัครเมื่อ
2014-07-29 12:03:46 182.52.95.41 แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา