.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ l เพิ่ม
 
1
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ : 10 โรงเรียน
2
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง : 6 โรงเรียน
3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : 5 โรงเรียน
4
การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) : 11 โรงเรียน
5
การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) : 0 โรงเรียน
6
การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ : 3 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 6 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา