Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา