หน้าหลัก l กลับไปหน้าการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
พระแสงวิทยา
ชื่อ-สกุล
นางสาวรัตนา ทวีพันธ์
นางสาวณัฐฐินีย์ สีเพชร
นายศตวรรษ เพชรชำนาญ


ครูประสานงาน
นางสาวรุ่งนภา ทองเอียง ,นางสาววนิดา อาษาชำนาญ
โทรศัพท์
0857929917
สมัครเมื่อ
2014-07-24 11:14:03 203.172.170.177 แก้ไขล่าสุด 2014-07-30 09:38:52
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา