กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และเครื่องบิน)
Error Query [SELECT * FROM cat_ch4_computer where id=]