กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
Error Query [SELECT * FROM cat_ch4_careers where id=]