กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
Error Query [SELECT * FROM cat_ch3_careers where id=]