.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ l เพิ่ม
 
1
สาระทัศนศิลป์ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” : 9 โรงเรียน
2
สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี : 10 โรงเรียน
3
สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี : 7 โรงเรียน
4
สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ : 8 โรงเรียน
5
สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น : 9 โรงเรียน
6
สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม : 7 โรงเรียน
7
สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(เดี่ยวระนาดเอก) : 0 โรงเรียน
8
สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(เดี่ยวระนาดทุ้ม) : 0 โรงเรียน
9
สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(เดี่ยวฆ้องวงใหญ่) : 0 โรงเรียน
10
สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(เดี่ยวฆ้องวงเล็ก) : 1 โรงเรียน
11
สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(เดี่ยวซอด้วง) : 0 โรงเรียน
12
สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(เดี่ยวซออู้) : 0 โรงเรียน
13
สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(เดี่ยวจะเข้) : 0 โรงเรียน
14
สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(เดี่ยวขิม 7 หย่อง) : 0 โรงเรียน
15
สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ) : 2 โรงเรียน
16
สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง(ขับร้องเพลงไทย) : 0 โรงเรียน
17
สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีไทย(วงเครื่องสายวงเล็ก) : 1 โรงเรียน
18
สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีไทย(วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเรื่องสายเครื่องเดี่ยว) : 0 โรงเรียน
19
สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีไทย(วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่) : 0 โรงเรียน
20
สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีไทย(วงอังกะลุง) : 0 โรงเรียน
21
สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีสตริง : 3 โรงเรียน
22
สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ทีม ก. : 0 โรงเรียน
23
สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ทีม ข. : 0 โรงเรียน
24
สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) : 3 โรงเรียน
25
สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) : 8 โรงเรียน
26
สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) : 0 โรงเรียน
27
สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) : 5 โรงเรียน
28
สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) : 0 โรงเรียน
29
สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) : 3 โรงเรียน
30
สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) : 1 โรงเรียน
31
สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) : 5 โรงเรียน
32
สาระดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง : 0 โรงเรียน
33
สาระนาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน : 2 โรงเรียน
34
สาระนาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน : 0 โรงเรียน
35
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ : 4 โรงเรียน
36
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ : 0 โรงเรียน
37
สาระนาฏศิลป์ การแสดงตลก : 2 โรงเรียน
38
สาระนาฏศิลป์ การแสดงมายากล : 0 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 38 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา