เพิ่มประเภทการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3
ชื่อกิจกรรม :
  ให้ใส่คำเต็ม เช่น ขับเสภา ช่วงชั้นที่ 3
ประเภท: **เดี่ยว,ทีม 2 คน ฯลฯ
รหัสลับ: