หน้าหลัก l กลับไปหน้ากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
บางสวรรค์วิทยาคม
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงนภสร สุวรรณโชติ
เด็กหญิงกิริณี บุตรน้อย
เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วสุวรรณ


ครูประสานงาน
นางสาวกานต์พิชชา ชัยนาคิน,นางฤทัยรัตน์ ชุมพงศ์
โทรศัพท์
0895920465,0860918221
สมัครเมื่อ
2014-07-30 13:26:19 1.10.220.50 แก้ไขล่าสุด 2014-07-30 15:31:46
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา