หน้าหลัก l กลับไปหน้ากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
เวียงสระ
ชื่อ-สกุล
เด็กชายธัญวิชญ์ รอดศรี
เด็กหญิงณัฐริกา พึ่งหลวง
เด็กหญิงสุชานาถ ชูสลับ


ครูประสานงาน
นางเกษร ศรีรัตนสูตร
โทรศัพท์
สมัครเมื่อ
2014-07-29 07:50:42 182.52.95.41 แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา