.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน l เพิ่ม
 
1
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดค่ายพักแรม : 3 โรงเรียน
2
กิจกรรมสภานักเรียน : 1 โรงเรียน
3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) : 1 โรงเรียน
4
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก : 10 โรงเรียน
5
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน : 5 โรงเรียน
6
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Cross word : 4 โรงเรียน
7
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ A Math : 6 โรงเรียน
8
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ คำคม : 5 โรงเรียน
9
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ซูโดกุ : 9 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 9 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา