เพิ่มประเภทการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 4
ชื่อกิจกรรม :
  ให้ใส่คำเต็ม เช่น เล่านิทานพื้นบ้าน ช่วงชั้นที่ 4
ประเภท: **เดี่ยว,ทีม 2 คน ฯลฯ
รหัสลับ: